Uslovi Korišćenja

Molimo vas da pročitate ove uslove o korišćenju i Polisu Privatnosti kompanije Universal Mechanical Engineering Equipment Ltd SA (u daljem tekstu “Polisa Privatnosti”), pre nego što počnete koristiti ovaj internet portal ili pre nego što kupite bilo koji proizvod ili koristite bilo koji servis kompanije Universal Mechanical Engineering Equipment Ltd SA, 6th Floor, MMG Tower, East 53rd Street, Marbella, Panama.

Ovi uslovi korištenja su ugovor (u daljem tekstu “Ugovor”) između kompanije Universal Mechanical Engineering Equipment Ltd SA (u daljem tekstu “Kompanija”, “Mi” ili “Nas”) registrovane u Panami (pod registarskim brojem 321868) i Vas (u daljem tekstu “Vi”, “Korisnik” ili “Distributer”). Ovaj ugovor postavlja legalne uslove koje Vi morate da poštujete pri korištenju ovog internet portala i internet vlasništva (u daljem tekstu kolektivno “Portal”) i za vaše kupovine i/ili korištenje proizvoda i servisa (u daljem tekstu kolektivno “Ponuda”) Kompanije. Ovaj ugovor takođe pruža inofrmacije o tome kako postati distributer Kompanije.

Vaše korištenje Portala i svih informacija, podataka, teksta, softvera, informacija, imidža, zvukova i drugih materijala sadržanih na Portalu, ili Vaše korištenje ili kupovina bilo koje Ponude, potvrđuje vašu bezuslovnu saglasnost sa uslovima ovog Ugovora i predmet je neprekidnog poštovanja svih uslova ovog Ugovora. Ako se ne slažete sa uslovima ovog Ugovora, nemojte pristupati ili na drugi način koristiti Portal ili učestvovati na bilo koji način u bilo kojoj Ponudi.

Ako ste nezadovoljni Portalom ili Ponudama, vaše jedino i ekskluzivno pravo je da prestanete sa korištenjem Portala ili Ponuda, osim za ograničene garancije koje važe za proizvode Kompanije u Ponudi ili ako nije drugačije naznačeno u članu 5 ovog Ugovora (Garancija Kupcu).

Ovaj Ugovor i Polisa Privatnosti i bilo koji drugi uslovi i polise koji su ovde sadržani (u daljem tekstu “Druge Polise”), predstavljaju kompletan sporazum između Vas i Nas u vezi sadržanog predmeta i zamenjuju sve predhodne i druge dogovore, razumevanja, pregovore i diskusije, bilo oralne ili pismene. Prestanak važenja bilo koje odredbe u Ugovoru neće predstavljati prestanak važenja bilo koje druge odredbe u Ugovoru (slične ili ne), niti će takvo prestajanje važenja značiti kontinuirano prestajanje važenja, osim ako to nije izričito naznačeno.

Informacije i odlike koje se nalaze na Portalu su predmet promena u bilo kom trenutku bez upozorenja. Pristupanjem ili povezivanjem sa Portalom (ukoliko eksterne veze budu dozvoljene), vi prihvatate rizik da bilo koja informacija na Portalu može biti promenjena ili uklonjena.

 • Modifikacije

Mi zadržavamo pravo da u bilo kom trenutku:

 • Promenimo uslove Ugovora

· Poboljšamo, dodamo, promenimo ili obustavimo Portal ili Ponude, ili bilo koji deo Portala ili Ponuda, u našoj sopstvenoj diskreciji.

Sa vremena na vreme, zadržavamo pravo, u našoj sobstvenoj diskreciji, da promenimo, ažuriramo, dodamo deo, obustavimo, uklonimo, revidiramo ili na neki drugi način promenimo bilo koji deo Ugovora, u celosti ili parcijalno, u bilo kom trenutku. Za promene u Ugovoru za koje smatramo da su bitne, postavićemo obaveštenje na Portalu tako što ćemo izmeniti link na glavnoj strani da piše “Revidirani Uslovi Korištenja” na opravdan vremenski period.

Ako nam nakon ovih promena šaljete informacije, pristupate ili koristite Portal ili učestvujete u Ponudama na bilo koji način, smatraće se da ste pročitali, razumeli i bezuslovno se složili sa ovim promenama uslova korištenja. Najnovija verzija Ugovora će biti na rapolaganju na Portalu i zameniće sve predhodne verzije Ugovora.

Portal ili Ponude, celoviti ili parcijalni, mogu biti poboljšani, modifikovani ili obustavljeni u našoj sopstvenoj diskreciji. Bilo koja poboljšanja, dodaci ili modifikacije Portalu ili Ponudama, biće predmet ovog Ugovora.

 • Pristup

Vi morate obezbediti pristup Internetu i platiti troškove za pruženi servis vašem Internet provajderu, kako bi ste mogli imati pristup Internetu i Portalu. Takođe, morate obezbediti sve neophodne uređaje kako bi ste ostvarili pristup Internetu. Vi ste i ostaćete jedini odgovorni za kupovinu, priključenje, instalaciju, učitavanje, rad i održavanje bilo kog hardvera, softvera, telefonskog (žičnog, mobilnog i druge) servisa i servisa pristupa Internetu vašeg personalnog računara ili lap topa ili mobilnog telefona i za sve relevantne troškove. Vi ste jedini odgovorni za skeniranje vašeg hardvera i softvera za računarske viruse i druge relevantne probleme pre nego ih koristite. Mi izričito negiramo bilo kakvu obavezu ili odgovornost za bilo kakve greške ili nedostatke povezane sa nepravilnim radom ili kvarovima vašeg softvera, hardvera u vezi sa korištenjem Portala ili Ponuda.

 • Podobnost

Vi se predstavljate i garantujete da ste uzrasta od 18 godina ili više. Određeni delovi Portala (uključujući, ali ne ograničavajući se na registraciju korisnika) i određene Ponude mogu biti predmet punoljetnog uzrasta i/ili drugih zahteva podobnosti.

Proizvodi i poslovne mogućnosti ne mogu biti ponuđene, dostavljene ili prodate u zemlje van zemalja koje su predhodno autorizovane od strane Kompanije. Za listu autorizovanih zemalja, molimo vas da pogledate ovde: Lista Autorizovanih Zemalja. Kompanija širi svoju prodaju na nova tržišta, pa stoga periodično proveravajte listu za nove mogućnosti u novim zemljama.

 • Garancija Kupcu

Kompanija garantuje kvalitet svakog proizvoda koji je kupljen preko Portala. Mi smo sigurni da će naši kupci biti zadovoljni našim proizvodima u svakom pogledu. Međutim, ako iz bilo kog razloga, kupac nije potpuno zadovoljan sa bilo kojim proizvodom kupljenim preko Portala, mi nudimo zamenu ili punu refundaciju novca (ne uključujući troškove dostave). Jednostavno zatražite refundaciju od Kompanije u roku od 30 dana od datuma kupovine (prijema pošiljke) kontaktiranjem Korisničkog Servisa Kompanije. Ova garancija je ograničena samo uslovima određenih specifičnih garancija priloženih uz ili upakovanih sa određenim proizvodima i ne važi za proizvode koji su internacionalno oštećeni ili pogrešno korišteni.

 • Vaša Informacija i Vaša Privatnost

Ako dostavljate informaciju Portalu, vi ste saglasni da dajete tačnu , aktuelnu i kompletnu informaciju o sebi tamo gde se to traži i saglasni ste da odgovorno održavate i ažurirate ove informacije. Mi ćemo koristiti i održavati ove informacije o Vama koje ćemo sakupiti preko Portala u skladu sa našom Polisom Privatnosti.

 • Naše Vlasničko Pravo

Portal i sav njegov sadržaj, kao i sadržaj koji će se naći na njemu u budućnosti, uključujući članke, ali ne ograničavajući se na njih, mišljenja, drugi tekstovi, upute, vodići, fotografije, ilustracije, imidži, video i audio snimci i reklamne kopije, kao i zaštitni znakovi, autorska prava, loga, imena domena, kodovi, trgovačka imena, oznake usluga, patenti i sav drugi autorski materijal (uključujući programerski kod softvera) i/ili bilo koja druga forma intelektualne svojine (kolektivno u daljem tekstu “Materijal”) su naše vlasništvo ili nama licencirani ili pripadaju trećoj autorizovanoj strani i zaštićeni su od neautorizovanog korištenja, kopiranja i rasprostranjivanja autorskim pravom, zaštitnim znakom, objavom i drugim zakonima i međunarodnim sporazumima. Osim ako nije izričito dozvoljeno od Kompanije u pisanoj formi, nemate pravo da snimate, kopirate, reprodukujete, preštampavate, prodajete, licencirate, menjate, kreirate derivate izvedene iz Materijala ili bazirane na njemu, iznova objavljujete, vršite reverzibilni inženjering, podižete, korigujete i postavljate na Internet, prenosite, odašiljate, javno pokazujete, ugrađujete, povezujete, distribuirate i/ili ekploatišete u celini ili bilo koji deo Materijala. Ništa što je sadržano u ovom Ugovoru ili Portalu ne smije biti protumačeno za davanje ili odobreno na korištenje, podrazumevanjem, estopelom ili na bilo koji drugi način, bilo koja licenca ili pravo na korištenje Materijala u bilo kom obliku bez predhodne pismene dozvole Nas ili treće strane koja može biti vlasnik Materijala ili autorskog prava postavljenog na Portal.

Neautorizovano korištenje, kopiranje, reprodukcija, modifikacija, objavljivanje, ponovno objavljivanje, podizanje na i snimanje sa Interneta, prenošenje i odašiljanje, duplikacija ili bilo koja druga nedozvoljena radnja sa bilo kojim delom Materijala je striktno zabranjena. Bilo koje korištenje Materijala na drugi način nego što je dozvoljeno ovim ugovorom će predstavljati povredu ovog Ugovora i može predstavljati kršenje patenta i/ili autorskih prava. Vi ste saglasni da nećete ometati (ili dozvoliti trećim licima da koriste vaše članstvo kako bi ometali) normalan rad i procese na Portalu koje obavljaju drugi članovi, uključujući bez ograničenja pokušaje da pristupite administratorskom sektoru Portala. U saglasnosti ste da ćete nas odmah izvestiti o prekršajima ovog Ugovora od strane drugih, a o kojima ste upoznati. Obavešteni ste da ćemo agresivno sprovesti naša prava do potpunog zakonskog maksimuma. Mi možemo dodati, promeniti, obustaviti, ukloniti ili suspendovati bilo koji Materijal u bilo kom trenutku, bez predhodne najave i bez bilo kakve odgovornosti. Kompanija, naš logo, i ime proizvoda proizvedenih, reklamiranih, prodavanih i distribuiranih od strane Kompanije, su zaštitni znaci i/ili znaci usluga Kompanije ili njenih partnera i saradnika. Svi drugi zaštitni znaci, znaci usluga, i loga korištena na Portalu ili u Ponudama su zaštitni znaci, znaci usluga ili loga njihovih cenjenih vlasnika.

 • Članstvo i Registracija

Određeni sektori Portala mogu zahtevati registraciju ili mogu od vas zahtevati da pružite određenu informaciju kako bi ste učestvovali u određenim radnjama ili da pristupite određenom sadržaju. Portal se vodi upravljanjem vaših ličnih informacija kao što je to naznačeno u Polisi Privatnosti. Odluka da pružite tražene informacije je čisto dobrovoljna i opcionalna. Međutim ukoliko se odlučite da ne pružite tražene informacije, možda nećete moći pristupiti određenom sadržaju ili učestvovati u određenim radnjama Portala.

Ako se registrujete na Portalu, saglasni ste da prihvatate odgovornost za sve aktivnosti koje se pojave na vašem nalogu, emailu ili šifri, ako postoje, i saglasni ste da nećete prodati, transferisati ili dodeliti vaše članstvo, bilo koja članska prava ili bilo koju email adresu izdatu preko Portala. Vi ste odgovorni za održavanje tajnosti vaše šifre, ako je imate, i za ograničavanje pristupa vašem računaru, tako da drugi ne bi pristupili sektoru Portala zaštićenom pod šifrom ili vašem email nalogu izdatom preko Portala koristeći vaše ime u celini ili delom. Mi zadržavamo pravo, u našoj potpunoj diskreciji, da u bilo kom trenutku, sa ili bez najave, ukinemo vašu šifru i članstvo, zbog bilo kog razloga ili bez bilo kog razloga.

 • Predlaganje Ideja

Zadovoljstvo nam je da od naših korisnika čujemo predloge i dobrodošli su svi komentari u vezi usluga i proizvoda Kompanije. Ipak, politika kompanije ne dozvoljava da prihvatamo ili razmatramo kreativne ideje, sugestije ili materijale, osim onih koji su specifično traženi (vidi tekst niže). Mi cenimo vaše povratne informacije u vezi naših usluga i proizvoda, ali tražimo da budete konkretni u vašim komentarima u vezi istih, i da nam ne predajete bilo kakve kreativne ideje, sugestije ili materijale. Nadamo se da ćete razumeti da je namera ove politike da izbegnemo moguće buduće nerazumevanje kada projekti razrađeni od strane kompanije ili profesionalnog kadra kooperanata mogu biti protumačeni kao slični vašem kreativnom radu. Prema tome, tražimo od vas da nam ne šaljete bilo kakav kreativni materijal kao što su dizajn, fotografije, crteži, orginalna umetnost i bilo koju drugu vrstu kreativnog materijala.

Ako pošaljete određeni specifični kreativni podnesak tražen od strane kompanije (npr. preko oglasne table ili u vezi sa sadržajem) ili ako nam pošaljete kreativne ideje, sugestije, beleške, fotografije, koncepte, crteže ili bilo koju drugu informaciju (pojedinačno “podnesak” ili kolektivno “podnesci”) bez obzira na naš zahtev da nam ne šaljete neželjene podneske i drugi kreativni materijal, podnesci će biti tretirani kao nepoverljivi i kao nezaštićeni (ne-vlasnički) u svakom slučaju. Vezano za ovaj paragraf, sav zajednički sadržaj će se smatrati uključen u definiciju podnesaka. Niti jedan podnesak neće biti predmetom obligacione poverljivosti od strane kompanije, niti će kompanija biti odgovorna za bilo kakvo korištenje ili objavu bilo kojeg podneska. Bilo koji podnesak može biti korišten bez ikakvih ograničenja od strane kompanije, uključujući bez ograničenja, reprodukciju, transmisiju, objavu, izdavanje, obelodanjivanje, emitovanje, prenos i slanje u vidu poruka i vi se ovde bezpovratno odričete, oslobađate kompaniju obaveza i odustajete od bilo kakvog potraživanja i tužbe da bilo kakvo korištenje ovih podnesaka krši bilo koje od vaših prava, uključujući bez ograničenja, autorska prava, zaštitne znakove, moralna prava, prava privatnosti, vlasništvo i druga vlasnička prava, izdavačka prava, ili prava na zasluge za materijal ili ideje. Mi imamo i nepovratno nam je odobreno, ali bez ikakvih obaveza, da vršimo reprodukciju, modifikaciju, adaptaciju, izdavanje, emitovanje, licenciranje, izvođenje, objavljivanje, postavljanje na portal, slanje porukama, prodaju, prevođenje, pripajanje i uključivanje, kreiranje derivatnih radova iz materijala, distribuciju i druga korištenja podnesaka u bilo kom i svim medijima, poznatim sada i izumljenim kasnije, u čitavom Univerzumu, bezkonačno dugo, bez ikakve obaveze prema vama za bilo kakvu kompenzaciju ili prava na zasluge. Slanjem podneska na Portal ili Kompaniji, vi predstavljate da je taj podnesak vaš original i da ne narušava i krši prava trećih lica, uključujući bez ograničenja, bilo koja prava intelektualne svojine i javna prava i/ili privatnosti. Svi podnesci na Portal ili Kompaniji će biti samo naše vlasništvo i neće biti priznato i nagrađeno ili vraćeno. Vi razumete da mi nismo u obavezi da koristimo bilo koji podnesak koji pošaljete na Portal ili Kompaniju i nemate pravo da nas primoravate na njegovo korištenje. Vi ovde primate k znanju i prihvatate da vaš odnos sa Kompanijom nije tajan, poverenički ili na bilo koji način specijalan, i da vaša odluka da nam pošaljete bilo kakav materijal nas ne postavlja u poziciju koja je na bilo koji način drugačija od pozicije koju imaju članovi javnosti u odnosu na vaš podnesak. Vi razumete i primate k znanju da Kompanija ima pristup idejama, pričama, dizajnima, i drugom literarnom materijalu i da nove ideje konstantno pristižu Kompaniji ili bivaju razvijane od strane naših zaposlenih. Mnoge ideje ili priče mogu biti kompetentne, slične ili identične sa temom, idejom, formatom, radnjom i drugim stvarima u vašem podnesku. Primate k znanju i prihvatate da vi nećete imati pravo na bilo kakvu kompenzaciju kao rezultat našeg korištenja bilo kog sličnog ili identičnog materijala. Konačno, primate k znanju da, u vezi bilo kakvog polaganja prava koje možete imati u vezi sa ili koja se mogu pojaviti u vezi sa našim aktuelnim ili navodnim korištenjem ili eksploatacijom bilo kojeg materijala koji ste vi podneli na Portal ili Kompaniji, šteta izazvana, ako postoji, neće biti nepopravljiva ili na drugi način vas neće opunomoćiti na protumačeno ili drugo jednako ili slično olakšanje ili na bilo koji način zabraniti proizvodnju, distribuciju, izlaganje, pokazivanje ili drugu eksploataciju bilo kojeg proizvoda baziranog na ili navodno baziranog na poslanom materijalu, i vaša prava i pravni lek u bilo kom ovakvom slučaju će biti striktno ograničen na pravo naknade štete, ako postoji, prema propisanom zakonu.

 • Autorska Prava i Agenti za Autorska Prava

Kompanija poštuje intelektualnu svojinu drugih, te stoga traži od naših korisnika da se ponašaju na isti način.

Ako verujete da bilo koji javni sadržaj krši autorska prava u radu koji je vaše vlasništvo ili pod vašom kontrolom ili ako verujete da je vaš rad iskopiran na način kojim se krše autorska prava, molimo vas da nam hitno dostavite sledeće detalje:

· Elektronski ili fizički potpis osobe autorizovane da zastupa interese vlasnika autorskih prava;

· Opis autorskog rada za čije kršenje autorskog prava podnosite žalbu;

· Tačnu URL adresu ili dovoljno razuman opis kako bi Kompanija locirala gde se navodni materijal nalazi na sajtu;

· Vaše ime, adresa, telefon i email adresa;

· Izjava sa vaše strane da u dobronamernom duhu verujete da sporno korištenje nije autorizovano od strane vlasnika autorskih prava, njegovog agenta ili propisanih zakona;

· Izjava sa vaše strane pred krivičnom odgovornošću da je sve gore navedene inforamcije tačne i da ste vi ili vlasnik autorskih prava ili autorizovani da nastupate u ime vlasnika autorskih prava.

 • Promocije

Ovaj Portal sadrži nagradne igre, takmičenja i druge promocije koje zahtevaju od vas da pošaljete određeni materijal ili informacije o sebi. Molimo vas da primite k znanju da nagradne igre, takmičenja i promocije ponuđene preko Portala, koje mogu biti, a i često jesu podređene odvojenim pravilima, mogu imati podobnosne zahteve, kao što su starosna granica, restrikcija na određeni geografski region, prihvatanje uslova korištenja/učestvovanja oko korištenja materijala koji predajete i načina objavljivanja/korištenja vaših privatnih informacija. Vaša je odgovornost da pročitate ova pravila i odlučite da li želite ili vidite da li imate pravo da učestvujete, registrujete se i korisitite date promocije. Ulaskom u bilo koju od nagradnih igara, takmičenja i drugih promocija, prihvatate da se slažete sa datim pravilima i odlukama sponzora ovih promocija, i to je konačno i obavezujuće u svim pogledima.

 • Veze (linkovi)

Kompanija može obezbediti veze (linkove) sa Portala na Internet strane i resurse trećih lica. Naše snabdevanje takvih veza (linkova) nije potvrda i garant bilo kakve informacije, proizvoda ili usluge do kojih se može doći preko ovih veza (linkova). Kompanija nije odgovorna za sadržaje ili performanse bilo kojeg dela Interneta uključujući druge World Wide Web portale koji mogu biti vezom dostupni preko Portala i sa kojih Portal može biti vezom dostupan. Od vas se zahteva da nas informišete o bilo kakvim greškama ili neprikladnom materijalu nađenom na portalima sa kojima je naš Portal povezan ili može biti povezan.

 • Greške

Mada se trudimo da održavamo integritet Portala i ostalih ponuda, mi ne garantujemo za tačnost i kompletnost Portala ili drugih ponuda. Ako ste ubeđeni da ste otkrili grešku na Portalu ili u drugim ponudama, molimo vas da nas kontaktirate na +381637290444 ili emailom i ,ako je moguće, objasnite gde se greška nalazi, njenu URL lokaciju i ostavite vaše kontaktne informacije. Napravićemo razuman napor da se pozabavimo vašim sumnjama.

 • Odricanje od Garancije; Ograničenje Odgovornosti

Vi ste shvatili i slažete se da ovaj portal i sav materijal i intelektualna svojina sadržana na njemu su distribuirani “onakvi kakvi su” i na raspolaganju su “sa svim nedostacima i greškama” i bez bilo kakve garancije, bilo iskazane ili implicirane, uključujući, bez ograničenja, garancije prava ili implicirane garancije prodaje, nekršenja ili podobnosti upotrebe za određene namene ili onih koji proizlaze iz statuta ili iz zakona na bilo koji način ili prilikom bavljenja ili korištenja trgovinom. Neke jurisdikcije ne dozvoljavaju izuzeće impliciranih garancija, tako da vi možda ne podpadate pod ova gore navedena izuzeća u celosti. Možda imate druga prava koja variraju i zavise od jurisdikcije.

Vi se slažete da mi, naše roditeljske kompanije, filijale, kompanije u kojima imamo vlasnički udeo, sestrinske kompanije, davaoci licenci ili prava, pravni naslednici, i svaki od njihovih zaposlenika, rukovodioca, službenika, savetnika i direktora (kolektivno nazvanih “Oslobođene Strane”), nemamo/nemaju nikakvu odgovornost prema vama za bilo kakvu štetu, bilo da je bazirana na nepravdi ili krivici, ugovoru, striktnoj odgovornosti ili na neki drugi način, uključujući, bez ograničavanja, bilo kakvu direktnu, specijalnu, indirektnu, slučajnu, konsekventnu ili kaznenu štetu koja je nastala ili rezultirala na bilo koji način iz ovog portala ili u vezi sa ovim portalom, iz ponuda sa portala, korisničkih foruma, materijala ili bilo kakve greške ili propusta u tehničkoj operativi portala, čak i ako smo bili posavetovani o mogućnosti takve štete, bilo da je izazvana u celosti ili parcijalno nemarnošću, božijim činom, prekidom ili greškom u telekomunikacijama, krađom ili uništavanjem portala, ili neautorizovanim pristupom portalu ili sa njiim povezanim informacijama ili programima. Uprkos bilo kojoj drugoj odredbi u ovom ugovoru, ni u kom slučaju, niti pod bilo kakvim uslovima će Oslobođene Strane vama biti dužne iz bilo kog razloga ili ma bilo kog slučaja u iznosu većem od pedeset eura (EUR 50). Neke jurisdikcije ne dozvoljavaju ograničenja ili izuzeća za određene garancije i uslove i/ili odricanja od nekih tipova štete, tako da vi možda nećete podpasti pod gore navedeno u celosti.

Ulaskom na ovaj portal, vi shvatate da se odričete prava na bilo kakva potraživanja i reklamacije koje su u ovom trenutku nepoznati i na njih se ne sumnja, i u saglasnosti sa takvim odricanjem, vi primate k znanju da ste pročitali i razumeli, i ovde se izričito odričete, bilo kog zakona bilo koje države ili teritorije, koji glasi i/ili ima istu suštinu: “Opšte odricanje/oslobađanje ne uključuje potraživanja/reklamacije koje kreditor ne poznaje ili ne sumnja da postoje u trenutku njegovog izvršenja odricanja/oslobađanja, a koji da je za njih znao/la bi materijalno uticali na njegovo/njeno poravnanje sa dužnikom.”

Mi nismo zastupnici, niti garanti za bilo kakvu potpunost, kompletnost, tačnost, vrednost ili adekvatnost bilo koje informacije, činjenice, pogleda, izjave ili preporuke sadržane na ovom Portalu, u bilo kojoj ponudi i/ili materijalu. Usmeravanje i/ili referentnost na bilo koji proizvod, proces, objavu, publikaciju ili servis, bilo koje treće strane preko zaštitnog znaka, trgovačkog imena, imena domena, servisnog imena, loga, proizvođača ili na bilo koji drugi način, ne predstavlja, niti podrazumeva odobrenje i/ili preporuku isitih sa naše strane. Gledišta i stavovi korisnika Portala nužno ne predstavljaju, niti reflektuju stavove Kompanije. Odgovornost korisnika je da traže stručno mišljenje i savete profesionalaca, gde je prikladno, u vezi informacija, gledišta, saveta ili sadržaja na Portalu.

Internet može biti predmet narušavanja sigurnosti. Mi nismo odgovorni za bilo koju rezultirajuću štetu na bilo kom računaru i bilo kog korisnika, izazvanu ovakvim sigurnosnim narušavanjem, ili za bilo koji virus, računarsku grešku, mešanje, ometanje, neautorizovane intervencije, prevaru, greške u programskom kodu, nedostatke, prekide, brisanje, defekte, kašnjenja operacija i prenosa podataka, ili bilo kakav drugi tehnički kvar ili kvar bilo koje druge vrste. Takođe bi trebalo da ste svesni da email podnesci preko Interneta se može desiti da nisu zaštićeni, i ovo bi ste trebali razmotriti pre nego se odlučite da pošaljete bilo koju informaciju bilo kome preko Interneta. Mi nismo zastupnici, niti garanti bilo kakve pogodnosti, funkcionalnosti, raspoloživosti ili operativnosti ovog Portala. Portal može biti privremeno van dostupnosti zbog održavanja ili kvara na računarskoj opremi.

 • Obeštećenje

Korištenjem ovog Portala vi se obavezujete da obeštetite, branite i zaštitite Oslobođene Strane od povreda od strane trećih lica, i to njihovih potraživanja, tužbi, navodnih potraživanja, zahteva, uzroka parnica, presuda, štete, gubitaka, izloženosti, novčanih obaveza i svih troškova odbrane, uključujući bez ograničavanja, razumne advokatske troškove, koji nastaju iz ili su povezani sa: vašim kršenjem vaših predstavljanja, garancija, sporazuma ili dogovora u nastavku: vašeg kršenja ovog ugovora ili bilo kog zakona; vašeg korištenja ovog Portala i/ili materijala na način kojim se vrši povreda ovog ugovor; informacije ili materijali postavljeni ili preneti preko vašeg računara ili preko vašeg korisničkog računa, čak i ako nisu postavljeni od vas, a koji krše bilo koje autorsko pravo, zaštitni znak, poslovne tajne, patent, prepoznatljiv izgled, publicitet, privatnost ili druga prava bilo kojeg lica ili klevetanje bilo kog lica; bilo kojeg netačnog predstavljanja sa vaše strane i/ili našeg korištenja takve informacije. Vi ćete sarađivati u potpunosti za sve što se od vas razumno očekuje, a tiče se odbrane Kompanije od bilo kakve tužbe ili potraživanja. Kompanija zadržava pravo, za svoj trošak, da razmotri ekskluzivnu odbranu i kontrolu bilo koje stvari koja je inače predmet obeštećenja sa vaše strane, i vi nemate pravo ni u kom slučaju da izmirite ovakav predmet, a da nemate naše pismeno odobrenje za to.

 • Okončanje i Modifikacija

Mi ćemo odrediti vaše pridržavanje prema ovom ugovoru u našoj potpunoj diskreciji i naša odluka će biti finalna i obavezujuća. Bilo koja povreda ovog ugovora može rezultirati restrikcijom vašeg pristupa čitavom ili delovima Portala (uključujući i bilo kom vlasništvu na Internetu ili email adresi koja vam je data na raspolaganje preko Portala) i može biti referisana organima za sprovođenje zakona. Odricanje prava bilo kojeg dela ovoga ugovora neće biti na snazi, niti će imati bilo kakav efekat, osim ako nije napravljeno u pisanoj formi i potpisano od strane u potpunosti autorizovanog službenika Kompanije. Mi zadržavamo pravo da modifikujemo ili u potpunosti zaustavimo postojanje ovog Portala, ili bilo kojeg njegovog dela (uključujući, bez ograničenja, bilo koje Internet vlasništvo koje se nalazi na platformi Portala i serverima Kompanije ili serverima zakupljenim od strane Kompanije kod trećih lica) bez najave, kako vama, tako i trećim licima. Nakon okončanja vašeg članstva ili mogućnosti pristupa Portalu ili na zahtev Kompanije, vi morate uništiti sav materijal do kojeg ste došli preko Portala i sve povezane dokumente i sve kopije i instalacije u vezi toga. Obaveštavamo vas da ćemo učiniti sve što je u našoj moći, a u okviru zakona, da zaštitimo i sprovedemo naša prava.

Ako je bilo koja odredba ovog ugovora proglašena nevažećom od strane bilo kog suda koji ima kompetentu jurisdikciju, nevažnost takve odredbe neće uticati na validnost ostalih odredbi ovog ugovora, koje će ostati u potpunosti na snazi i efektivne. Naslovi sekcija u ovom ugovoru su samo za vašu pogodnost i nemaju nikakav legalan ili ugovorni efekat.

 • Zakon Paname

Operativnost Portala se vodi iz Paname. Informacija sadržana na Portalu možda nije odgovarajuća ili na raspolaganju za korištenje na svim lokacijama, i pristup Portalu sa teritorija gde sadržaj Portala može biti ilegalan je zabranjen. Ako izaberete da pristupite Portalu ili ponudama na njemu sa lokaliteta van Paname, vi ste odgovorni za poštovanje lokalnih zakona, u meri u kojoj su ti zakoni primenljivi.

Mi zadržavamo pravo, u našoj potpunoj diskreciji, da ograničimo raspoloživost Portala ili Ponuda bilo kojoj osobi, geografskoj teritoriji ili jurisdikciji u bilo kojem trenutku.

 • Mogućnost prihvatanja ugovora

Ovim potvrđujete da imate 18 ili više godina i da ste kompetentni i u stanju da u potpunosti prihvatite sve uslove , obaveze, afirmacije, predstavljanja i garancije postavljene u ovom ugovoru, i da se pridržavate uslova ovog ugovora.

 • Kontakt

Ako imate bilo kakvih pitanja, komentara ili zabrinutosti u vezi Portala, bilo koje od Ponuda ili ovog Ugovora, možete nas kontaktirati na info@portgreen.net

Poslednja revizija dana 31.12.2014.

Ostanimo u kontaktu